B. Kopp Judit szobrászművész
dokumentált alkotásai (1943-1995)

Kopp Judit 1943. július 19-én született a nyolcgyemekes család második gyermekeként. Édesanyja Waigand Ilona és édesapja Dr. Kopp Jenő a későbbi Nemzeti Galéria törzsanyagát adó Fővárosi Képtár megszervezője és első igazgatója egyaránt művészet­történészek voltak. Édesapját az egyházi iskolák államosítási eljárása elleni tiltakozása miatt eltávolítják állásából. Rövidesen a fenyegető kitelepítés elől menekülve a család a Szentendrei­sziget egy kis településére költözik, ahol az egy-lakószobás házban évekig nincs villany és vezetékes víz. A gyerekek hóban, fagyban kilométereket gyalogolnak az osztatlan osztályos falusi iskolába. Gimnáziumi tanulmányait a Miasszonyunkról nevezett Sze­gény Iskolanővérek budapesti Patrona Hungáriáé Gimnáziumá­ban végzi. Az itt töltött évekre és különös hálával igazgatójára, Dr. Papp Lászlóra emlékezve készíti később a közel életnagyságú Patrona Hungáriáé szobrot. A gimnáziumi évektől kezdve folyamatosan tanul rajzolni, mesterei Grantner Jenő, Győry Dezső, Matzon Frigyes. 1963-ban felvételi vizsgát tesz a Képzőművészeti Főiskola öt­vös szakára, de nem veszik fel, ugyanígy járt nővére, a ma nem­zetközi elismertségű orvosprofesszor is: édesapja elvhűségét nem bocsátja meg a diktatúra, képtárigazgatóként - a szovjet meg­szállást megelőző években - hiába vette pártfogásába a kommu­nista szimpatizáns tehetséges művészeket, Derkovits Gyulát és másokat. Kákay Szabó Györgytől restaurálást és e mellett faszobrásza- tot tanul, a szakmai fogások elsajátítása közben továbbra is raj­zol, ebben az időben Pleidell János korrigálja. Szakmai gyakorlatra a Szépművészeti Múzeumba kerül, ahol a restaurátor műterem vezetője, a Podolinból származó Németh Kálmán - maga is szobrász - a szepességi mesterek hagyomá­nyait, köztük a kitartó, az ajándékba kapott időt megbecsülő munkaszeretetei képviseli, ez a légkör hatja át a műtermet. A res­taurálás a művészet iránti alázat kibontakozását is szolgálja. A jelentős részben még otthonról hozott - az édesanyja által hosszú téli estéken petróleumlámpa mellett tanított - bibliai és művészettörténeti ismereteit a múzeum tárlatvezetőjeként is kamatoztatja. Gyakran vezet a Szovjetunióból érkezett látogató­kat is. Mélyen megérinti ezek vallási tájékozatlansága, szellemi nyomorúsága. Talán ekkor kezd megfoganni benne a később sok­szor hivatkozott „Biblia Pauperum" korszerű felelevenítése, mely egész életét végig kíséri. Ebben az időben kerül ki vésője alól a 12 apostol megannyi különböző karaktert formázó alakja. 1964-ben a firenzei Uffiziben hónapokat tölt Granchi professzor műtermében munkával, és töltekezik az európai művészet itt felhalmozott értékeinek sugárzásából. 1965-ben köt házasságot, férje Bittsánszky Géza villamos­mérnök-közgazdász. Házasságukból négy gyermek születik. Me­leg légkörű otthont teremtő képessége családi körén túl barátok sokaságát vonzza, a szellem nagyformátumú képviselői gyakran élvezik vendégszeretetét, konyhaművészetét, de még inkább egyéniségének auráját. így mélyül el a család barátsága Belon Gellérttel is, akinek püspöki működését közel negyedszázadon át akadályozta meg az akkori egyházpolitika. Művészettörténeti kuriózum az a stációsorozat és elmélkedés, amelynek kompo­zícióit részben Belon Gellért gondolatai ihlették, illetve egyes kompozíciókhoz a püspök fűzött gondolatokat. Még egy jellemző epizód: Belon Gellért halálakor az éppen műtéten átesett művésznő a kórházi ágyon mintázta agyagba bronzöntéshez a kriptára kerülő püspöki címert. 1969-ben mutatkozik be - jellemző módon külföldön - Rómá­ban a „Magyar Egyházi Kultúra" kiállításon. A siker meggyőző, a számos kiállító művész közül Kovács Margit és Molnár C. Pál művei mellett az ő apostolszobrainak expresszivitását emeli ki a korabeli kritika. Kiállítási lehetőségeket nem keresett, akkor állított ki, ha hív­ták. Sokkal többre becsülte a templomok által nyújtott, hitre han­goló „állandó kiállításokat”. Mégis az évek során sok kiállításon adott számot munkásságáról. Munkái alapján lett 1976-ban a Magyar Művészeti Alap tagja, majd 1989-ben megkapja a Molnár C. Pál díjat. Időközben sorra készülnek az oltárok, ambók, stációsoroza­tok, szobrok, és nagyvonalúan ajándékozza el műveit. Egy ma­kacs karizületi gyulladás miatt tér át egy időre a terrakotta, il­letve a plakett technikára. A terrakotta és bronz a később elhatal­masodó betegsége idején, majd súlyos operációját már néhány nappal követően is lehetőséget ad kifogyhatatlan alkotói terve­inek megvalósítására. A szocializmus bukásával együtt megszűnt a hivatalos művé­szetpolitika is, amelytől B. Kopp Judit megalkuvást nem tűrve oly nagy távolságot tartott. Örömmel azonosult a demokratikus be­rendezkedéssel, annál is inkább, mivel a baráti körből többen is közéleti feladatot vállaltak. Művészi tanúságtételére példa a szovjet csapatok kivonulása alkalmából készített plakettje: Pro Libertate. A gyökeres politikai változások ellenére továbbra is hű marad az egyházművészethez, változást talán a növekvő számú kiállítási meghívások jelentenek.

B. Kopp Judit férjével, id. Bittsánszky Gézával (1982)

Alkotásai

Keresztút stációk - Crossroads station - Via crucis

B. Kopp Judit szobrászművész dokumentált művei

Oltárok - Altars - Altari

B. Kopp Judit szobrászművész dokumentált művei

Ambók - Ambos

B. Kopp Judit szobrászművész dokumentált művei

Betlehemek - Presepe - Creche

B. Kopp Judit szobrászművész dokumentált művei

Egyházi témájú szobrok - Church themed sculptures - Sculture a tema chiesa

B. Kopp Judit szobrászművész dokumentált művei

Világi témájú szobrok - Secular themed sculptures - Sculture a tema profano

B. Kopp Judit szobrászművész dokumentált művei

Kapcsolat

Kapcsolatfelvétel az örökösökkel